சொல்வண்மை ( ஆங்கிலம் )
Google Buzz Logo

கீழுள்ள சொற்றொடரை உருவாக்கியவர் கண்டிப்பாக ஆங்கில மொழியில் சொல்வண்மை கொண்டவர்

"I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability, transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness. "

இந்த சொற்றொடரில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அது எத்தனையாவதாக வருகிறதோ அத்தனை எழுத்துக்களை கொண்டிருக்கும் ( உ.ம். 2வது வார்த்தை 2 எழுத்துக்கள் உடையது).

0 கருத்து(க்கள்):