கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத்தக
Google Buzz Logo0 கருத்து(க்கள்):