அதியன் 2.0.3 வெளியீடு
Google Buzz Logo

அதியன் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் நீட்சியின் அடுத்த வெளியீடான 2.0.3ஐ இங்கே தரவிறக்கம் செய்து நிறுவிக் கொள்ளலாம்.

மாற்றங்கள்:

1) TSCII -> ஒருங்குறி மாற்றத்தில் ஒரு சிறிய வழு சரிசெய்யப்பட்டது.
2) TAB மற்றும் TAM தகுதரங்களிலிருந்து ஒருங்குறிக்கு மாற்றும் வசதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. (இதன் மூலம் தினகரன் போன்ற நாளிதழ் வலைத் தளங்கள், குமுதம், விகடன் ஆகிய வலைத் தளங்களை ஒருங்குறிக்கு மாற்றி படிக்க/சேமிக்க இயலும்.)

இந்த மாற்றங்கள் அதியமான் மாற்றியிலும் சேர்க்கப்பட்டுவிட்டன.

இந்த வெளியீடு மொசில்லா நீட்சிகள் தளத்திலும் கிடைக்கும். ஏற்கனவே இந்நீட்சியை நிறுவியுள்ளோரின் உலாவிகள் புதுப்பிக்க சோதிக்கும் போது தானியங்கு முறையில் தரவிறக்கி புதுப்பித்துக் கொள்ளும்.